Podpora rozvoje činnosti revizních techniků, chránit občany, investory, podnikající fyzické osoby a právnické subjekty před duplicitou a nadbytečností úkonů státní správy.

Mezinárodní asociace revizních techniků ČR (dále jen "MART") je nezávislým, dobrovolným a společenským profesním sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů s mezinárodní složkou.

Poslání:

Z dějin a současnosti revizáckého řemesla

Revizácká činnost patřila v ČR odedávna k privilegovaným. Počet revizních techniků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a státní odborný dozor měl za povinnost dbát, aby provozovatelé elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacích zařízení si na nich nechávali provádět revize z důvodu ověření, zda je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Revizní technici se pro zvyšování své odborné úrovně a vzájemné podpory sdružovali do společenstev, které hájily jejich zájmy, podporovaly výuku učňů, odměny za práci a styk s úřady.

Tak i Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je dobrovolným sdružením s mezinárodní složkou, která sdružuje revizní techniky, jak fyzické osoby, tak i podnikatele v oboru s cílem neustálého zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování řemesla vůči státním a ostatním orgánům a institucím.
Elektrické, plynové, tlakové a zdvihací zařízení se používá po celém světě a je nutné zajišťovat jeho provoz z hlediska bezpečnosti v souladu dle platných předpisů (nejen národních, ale i mezinárodních a evropských).
To přispívá významnou měrou k transformaci revizácké profese z tradičního pojetí minulých let v celosvětově moderní, technicky vyspělý obor.
Veškerá snaha Mezinárodní asociace revizních techniků ČR a jeho členů je upřena na zajištění provozu elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti.

Činnost Mezinárodní asociace revizních techniků ČR se řídí demokratickými principy života společnosti.
Nejvyšším orgánem Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je Valná hromada, výkonným orgánem jeho Výkonná rada.
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR spolupracuje při výchově učňů, organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků, pořádá odborná školení na aktuální témata, jako jsou změny norem, nové právní předpisy apod., vydává a pravidelně aktualizuje web www.icta.cz ve kterém informuje své členy o novinkách v oboru, o činnosti Výkonné rady a o změnách v legislativě.
Podílí se též na vydávání technických pravidel a dalších odborných publikací v oboru elektro, plyn, tlak a ZZ.
Podporuje propagační, popularizační a informační činnost nejen v médiích a odborných časopisech týkajících se předmětu činnosti MART.

For Energo 2015